Ändringar i budgetprocessen | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Ändringar i budgetprocessen

Motion till Bollebygds kommunfullmäktige

Ändringar i budgetprocessen

Enligt vår kanslichef som hänvisar till styrmodellen, så är det kommunstyrelsens presidium som dikterar formerna för budgetprocessen. Presidiet kallade inte Sverigedemokraterna till några budgetberedningar/-dialoger under hela 2014 eftersom man plötsligt valde att enbart kalla KS:s ledamöter till dessa möten. Detta bidrog till att vi inte fick några bra förutsättningar att göra en egen budget det året. Vi ser en stor fara med att detta kan komma att upprepas under denna mandatperiod och vi vill därför att fullmäktige fastslår vilket antal varje parti ska ha rätt att närvara med.

I nuläget har man valt att kalla presidierna i kommunstyrelsen och nämnderna plus en representant från varje parti i vad man kallar den politiska styrgruppen. Detta är inte heller demokratiskt, utan får till följd att till exempel SD bara får närvara med en person medan de andra två stora partierna är representerade av många fler. Teoretiskt sett skulle presidiet till och med kunna besluta om att exempelvis enbart KSAU ska få deltaga i mötena, vilket skulle innebära att bara några få skulle ha ha makten att bestämma över budgetarbetet – naturligtvis vore detta helt förkastligt.

Budget tas slutligen av kommunfullmäktiges ledamöter – de enda som är folkvalda – och därför faller det sig naturligt att deltagandet på budgetberedningar/-dialoger i stället baseras på antalet mandat partierna har i kommunfullmäktige. Denna modell är betydligt mer demokratisk än den vi har idag, där några få i toppen får diktera villkoren för alla partier.

Vi föreslår att man utgår från antalet mandat som varje parti har i kommunfullmäktige och delar det med hälften och om den kvoten blir ett ojämnt tal ska den avrundas till närmast högre tal, samt att de med endast ett mandat får då var sin plats. Partierna väljer själva vilka personer som ska närvara.

Enligt vårt förslag skulle 18 stycken politiker bli kallade, vilket är ungefär som det ser ut idag i den politiska styrgruppen. Men med den stora skillnaden att detta skulle vara en mer demokratiskt vald grupp som mer representerar sammansättningen i kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna yrkar att:

Antalet kallade till budgetberedningar/-dialoger ska utgå från antalet mandat varje parti har i kommunfullmäktige, delat med häften och om den kvoten blir ett ojämnt tal ska den avrundas till närmast högre tal. Partierna väljer själva vilka de vill ska närvara.

Sverigedemokraterna Bollebygd 2015-01-27

Daniel Persson Monika Svensson Caroline Nordengrip Inger Sernestål Joachim Stanicki