Motion Äldreombudsman | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Motion Äldreombudsman

 Sd 2013

Äldreombudsman

Sverigedemokraterna vill att det skall bli lättare för alla pensionärer att få kontakt med kom­munen för att få svar på sina frågor eller lämna synpunkter på hur äldreomsorgen skall bli bättre. Sverigedemokraterna vill därför att kommunen skall inrätta en äldreombudsman som även skall ha löpande kontakt med förvaltningen för äldreomsorg.

En äldreombudsman är i första hand till för de äldre och deras anhöriga. Allmänheten skall kunna vända sig till äldre­ombuds­mannen med eventuella frågor eller synpunkter. I en demo­krati finns alltid ett behov av att fundera över hur en fördjupad dialog mellan invånarna och sam­hället kan bli bättre. En äldreombudsman kan tillgodose delar av behoven hos pensio­närer i Bollebygd som, av olika anledningar, har svårt att få svar på sina frågor och göra sin röst hörd.

Äldreombudsmannen skall även uppmärksamma eventuella brister och föreslå förbättringar för att på så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen sköts i Bollebygd. Vi anser att i Sverige och Bollebygd skall de äldre ha en värdig ålderdom och få den behand­ling som krävs av kommunen. Därför behövs det en äldreombudsman i kommunen som tar tillvara de äldres intressen.

Sverigedemokraterna yrkar att Bollebygds kommunfullmäktige beslutar att:

– Bollebygds kommun inför äldreombudsman med uppgiften att lyssna till de äldres önskemål och synpunkter samt besvara frågor.

Sverigedemokraterna Bollebygd

Daniel Persson