Motion om vindkraftsparkerna i Töllsjö-Slätthult-Hedared samt Älmåsa. | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Motion om vindkraftsparkerna i Töllsjö-Slätthult-Hedared samt Älmåsa.

Motion om vindkraftsparkerna i Töllsjö-Slätthult-Hedared samt Älmåsa.

Bakgrund

Gothia Wind vill bygga 5 stora vindkraftverk vid Älmåsaberget och Gamesa Energy Sweden AB vill bygga 8 stora vindkraftverk kring Hedared med en höjd på upp till 192 meter. 4 av dessa verk vill de placera i Bollebygds kommun. Byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig 2014-04-29 och inte sett några större hinder i att tillstyrka ansökan, även Gothia Winds projekt har tillstyrkts på liknande sätt av Bollebygds kommun. Vi anser dock att de studier och undersökningar som gjorts av kommunen är bristfälliga och att man har förlitat sig allt för mycket på vindkraftföretagens egna uppgifter vilka är missvisande. Det är dessutom märkligt att Bollebygd kunnat peka ut dessa områden som lämpliga för vindkraft trots att de har högsta naturvärde (1) samt högsta bevarandeplan enligt EU-direktiv.

Området

Området ligger i direkt anslutning till ett av Västra Götalands största våtmarksområden vilket omfattas av markskyddsplan. Samtliga avrinningsflöden från området kommer helt klart att påverkas negativt. Vindkraftsbyggandet kommer att kräva att nya vägar byggs i våtområdet, något som kommer att förändra de viktiga flödesvägarna som vattnet har. Byggandet av vindkraftverken och tillhörande vägar kommer även att frigöra metyl och totalkvicksilver som sedermera läcker ut i avrinningsflödena. Samtliga avrinningsflöden leder till Lygnern där 65 000 människor tar sitt dricksvatten – i dessa vatten finns även den fridlysta flodpärlmusslan som inte får utsättas för yttre påverkan. Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Framförallt fungerar de som naturliga reningsverk och utjämningsmagasin samt gynnar den biologiska mångfalden.

Vattenkvalitet i Bollebygds kommun kan med stor fördel upplevas i produkter från Storskogens källa och Stenkulla brunn! Deras vattenkvalitet är vida känd p.g.a. en mycket hälsosam PH-balans och mineralhalt i naturliga källor där vattnet hämtas. Storskogens källa är belägen i norra delen av Bollebygds kommun, i närheten av projekteringsområdena! Stenkulla brunn kommer att beröras av projekteringen genom Nolån. Början på Nolån som innehar ett mycket högt naturvärde och omfattas av miljökvalitetsnorm för yt- och grundvatten med avrinningsflöden från riksintresseområdet, rinner rakt igenom Gamesas projekteringsområde.

Rakt över det utpekade området (Gamesas) går även ett känt fågelsträck vilket bekräftas av Göteborgs ornitologiska förening. I området finns 17 fridlysta fågelarter, där större delen häckar i området. Det finns också flertalet arter av fladdermöss i området som även de är fridlysta.

Stora delar precis intill den planerade vindkraftparken omfattas av Natura 2000-områden som enligt EU-direktiv och enligt regeringens miljömål skall bevaras, givetvis kommer även detta område att påverkas negativt av vindkraften.

Det är heller inte ovanligt med iskast på vintrarna från vingarna som kan gå i 300km i timmen. Då slungas stora isflak i väg upp emot 420 meter. Detta innebär en stor trafikfara för de som passerar på väg 180 vilken bara ligger 250 meter ifrån tre av Gamesas vindkraftverk – en annan, mindre väg skall man faktiskt dra om av denna anledning, vilket man bör göra med väg 180 också om den skall vara säker i fortsättningen.

Vindkraften klassas som miljöfarlig verksamhet, både vid exploatering och bruk. Skövling av skog och byggande av vägar och ledningsgator, sprängningar, totalt 3 500 stycken tunga transporter, gjutande av gigantiska fundament m. m. lämpar sig inte i denna miljö.

Under drift innehåller varje, i detta fall 192 meter höga, verk:
7 000 liter transmissionsolja, 1 000 liter silikonolja, 500 liter hydraulolja, 5 kg smörjfett och mängder med giftig glykol i kylvattnet. Vid haveri eller läckage går det inte att sanera våtmarksområden, utan naturen kommer påverkas mycket negativt av alla dessa gifter! Dricksvattnet för många tusentals människor blir förstört, för överskådlig framtid!

I området finns flera kulturhistoriska minnen, som enligt EU-direktiv och regeringen ska bevaras för framtiden. Uppstår en brand i ett verk (inte helt ovanligt) finns inga resurser att släcka dessa! Vill påminna om branden i Västmanland… En ”vanlig skogsbrand” som Sverige inte hade resurser att släcka! Hur hade det blivit om där stått flera vindkraftverk?

Det är också osäkert om kalkningen i området kommer att gå att genomföra då helikoptrarna som utför detta inte kan köra i området.

 

Boende i närheten av vindkraftverk

I direkt närhet till de tänkta vindkraftparkerna finns det ett 20-tal boende, i ett fall endast 800 meter ifrån, det finns även tamboskap o.s.v. Det finns i dag klara indikationer på hur dessa stora vindkraftverk skadar människor och djur som bor eller vistas i närheten inte bara genom det buller de åstadkommer, utan även genom exempelvis det infraljud som många forskare anser vara mycket skadligt för den mänskliga organismen. Vi kan inte höra infraljudet men kroppen upplever ändå tryckförändringar och det påverkar oss. Enligt många mindre studier leder infraljudet till ohälsa, bland annat huvudvärk, sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, depressioner och magbesvär. Området har även ett familjehem för ungdomar med ADHD-symtom, vilka anses vara extra överkänsliga mot vindkraftens infraljud och ljuseffekter och vars hälsa genom vindkraftsindustrin sannolikt kommer att försämras radikalt. Även de blinkningar som uppstår då ljuset reflekteras från vingarna upplevs som väldigt irriterande och stressande för djur och människor när de vistas i det.

Sverigedemokraternas bedömning

Vi anser att området har en alltför känslig natur som är ytterst olämplig för vindkraftexploatering. Området har extremt viktiga avrinningsflöden som delvis kommer att förstöras vid byggandet. Och skulle en olycka ske vid detta extremt svårsanerade område så är vattnet och naturen förstört för lång framtid. Vi anser också att det finns vägar och boende allt för nära. Vissa andra kommuner har satt en gräns på 2 000 meter till närmsta boende, något som Bollebygd inte har gjort. Här har vi ett exempel på ett boende som bara är 800 meter ifrån ett av vindkraftverken, vilket vi tycker är alldeles för nära. Vi tycker att det är högst olämpligt att placera vindkraftverk mitt i ett fågelsträck på det sätt som Gamesa vill. På Gotland till exempel, dödar vindkraftverk motsvarande 10-15 procent av öns rovfåglar under ett år.

För övrigt är inte vindkraften ekonomiskt lönsam. Kraftverken är dyra att bygga, dyra att underhålla, dyra att skrota efter cirka 20år. Vind har ett oerhört lågt effektvärde. 5 000 normalstora vindkraftsaggregat krävs till exempel för att ersätta det nedlagda Barsebäcksverket för att utvinna lika mycket energi. Det krävs dessutom 43 gånger mer stål och 23 gånger mer betong för att bygga vindkraftverk, om man ser till antalet producerade enheter el. Om man inkluderar byggandet och rivandet så bidrar vindkraften till betydligt mer utsläpp av miljöskadligt CO2 än vad både kärnkraft och vattenkraft gör och är därmed alltså inget miljövänligt alternativ. Hela 85 procent av elen som Sveriges vindkraft ger kunde lika gärna tagits ur den miljövänliga vattenkraften i stället, som nu får nödtappa sina dammar som följd.

Vindkraften är på många sätt oerhört dyr och ineffektiv. Därför tvingas staten att kraftigt subventionera vindkraften för att den överhuvudtaget ska vara lönsam att bygga – vilket inte är ekonomiskt försvarbart då den inte är miljövänlig.

Vill ni veta mer så besök gärna föreningen westgota-fjallar.webnode.se som har god lokal kännedom och kunskap om projekten.

Sverigedemokraterna yrkar

att: Bollebygds kommun utnyttjar sin vetorätt och säger nej till vindkraftparkerna som planeras i Töllsjö-Slätthult-Hedared och Älmåsa av Gamesa Energy Sweden AB och av Gothia wind.

Sverigedemokraterna – oppositionen i Bollebygd

Bollebygd 2015-06-01