Sverigedemokraterna i Bollebygd | Sida 5

Sverigedemokraterna

 • Kommunfullmäktige 7maj

  Av p.e.daniel.persson den 9 maj, 2015
  0

  Detta möte kom mestadels att handla om årsredovisningen och revisionen för 2014. Revisorerna hade utdelat en allvarlig varning till omsorgsnämnden på grund av alla de förskingringar som varit under året, som vi tidigare skrivit om. Så här resonerade vi:

  Sverigedemokraterna yrkar att presidiet i omsorgsnämnden inte ska få ansvarsfrihet, med följande motivering:

  Revisorerna skriver att bristerna och följderna är så pass allvarliga att det vore motiverat att inte ge nämnden ansvarsfrihet, men tycker samtidigt att bristerna har pågått under så lång tid att ansvaret borde fördelas. Vi håller inte med på denna punkt, utan tycker tvärt om att det ska ses som mer allvarligt när det har pågått under hela mandatperioden under vilken denna nämndsammansättning verkat.

  Vi bedömer att personerna i presidiet, vilka även har suttit med i det sociala utskottet, har det största ansvaret när det gäller kontrollen av utbetalningar av försörjningsstöd. De har dessutom varit de enda som har haft fast månadsarvode för att sköta nämndens verksamhet. Idag görs stickkontroller i den nya nämnden av ordförande och vice ordförande, vilket även borde gjords tidigare. Övriga ledamöter utanför presidium och utskott har ingen insyn idag och hade det inte tidigare heller på grund av sekretess, vilket gör att det är helt fel att kollektivt bestraffa hela nämnden.

  Det är även viktigt att sända en signal att man inte kan missköta sitt politiska uppdrag hur som helst och ändå få ansvarsfrihet!

  Även Centerpartiet och Folkets röst var emot att ansvarsfrihet skulle beviljas.

  I slutet av mötet röstades även vår motion ner om att alla partier ska ha rätt att närvara på budgetdialoger, detta var väntat då man är för rädd att vi skall få för stor insyn.

  Daniel Persson, gruppledare

   

   

 • Glad påsk!

  Av monika.svensson den 3 april, 2015
  0

  gladpask2015

 • Ny motion inlämnad om minskade politiska löner i Bollebygd.

  Av p.e.daniel.persson den 7 mars, 2015
  0

  Minskning av politiska löner

  Bollebygd står inför stora investeringar och de styrande har därför deklarerat att det ska sparas i förvaltningarna. Vi tycker då att det är viktigt att även den politiska delen drar sitt strå till stacken och inte gör tvärt om!

  Sverigedemokraterna var det enda partiet som var emot höjningen av arvodet när det beslutades förra året.

  Vi kunde redan innan höjningarna gjordes konstatera att en invånare i Bollebygd betalade betydligt mer till kommunens politiker än en som bor i någon av våra grannkommuner gör till sina politiker, vilket nedanstående nyckeltal visar. I år torde skillnaden vara ännu större efter att höjningen trädde i kraft!

    2010 2011 2012 Skillnad mot Bollebygd
  Nyckeltal: Bollebygd 380 531 504 0
  Nettokostnad nämnd- och Borås 152 194 189 -315
  styrelseverksamhet, kr/inv Herrljunga 210 272 401 -103
  Mark 325 372 319 -185
  Tranemo 399 385 406 -98
  Ulricehamn 283 361 325 -179

  Nyligen fick vi delvis bekräftelse på vår ståndpunkt att utgifterna för politiska arvoden är för höga, då de styrande med hänvisning till kostnadsskäl valde att ta bort sina 2:a vice ordförande från nämndernas presidier.

  Sverigedemokraterna vill ta ansvar och vi vill därför att alla politiska arvoden ska minskas med minst 10 procent. Samtliga arvoden är procentuellt baserade på hur stort kommunstyrelsens ordförandes arvode är – därför ska det arvodet sänkas med minst 10 procent, vilket resulterar i att resterande arvoden också sänks med minst 10 procent.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att: Samtliga politiska arvoden sänks med minst 10 procent

  Sverigedemokraterna – oppositionen i Bollebygd 2015-03-04

 • Kommunföreningen har hållit årsmöte

  Av monika.svensson den 22 februari, 2015
  0

  Då har årsmöte och konstituerande styrelsemöte hållits i kommunföreningen. Stort tack till de som närvarade på årsmötet! Vill du veta hur den delvis nya styrelsen ser ut så klicka på ”Styrelsen 2015” här ovan.

 • Kommunfullmäktige den 19 februari

  Av p.e.daniel.persson den 19 februari, 2015
  0

  Under kvällens möte lämnade vi in 2 motioner. Den första handlade om att interpellationer och motionen skall kunna lämnas in 2 dagar innan mötet i stället för dagens 9. Den andra handlade om att alla partier skall få deltaga i budgetberedningarna med det mandat man har i fullmäktige delat med hälften. Detta speglar valresultatet och är mer demokratiskt än det vi har idag. Andra frågor som diskuterades var resor för funktionshindrade, vi tyckte att kommunen kunde fortsätta att betala det men det tyckte inte majoriteten. Det beslutades också att utskotten i nämnderna ska tas bort, vilket förhoppningsvis kan leda till besparingar.

  De nya motionerna hittar du i ovankant på fliken Motioner 2014-2018.